KVKK Aydınlatma Beyanı

KVKK Aydınlatma Beyanı

KVKK KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

A-) Tanımlar

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu: 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu.

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

B-) Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen

Hizmet almakta olduğunuz şirketin;

Veri sorumlusu: Tutar Sanal Mağazacılık Tic. Ltd.Şti.

Veri işleyeni: Merve TUTAR'dır.

C-)Kişisel Verinizin İşlenme Amacı

KVKK'da belirtilen ilkeler uyarınca kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecek, şirketimizin faaliyetleri ve yasal mevzuatla bağlantılı şekilde işlenecektir.

Şirketimiz Güzellik Merkezi olup, İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer bütün yasal mevzuat gereğince de kişisel verileriniz; Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Diğer-Hasta Kayıt Kabul Süreçlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Ücret Politikasının Yürütülmesi, Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi, amaçlarıyla işlenmektedir.

Bu doğrultuda, şirketimizde bulunan kişisel ve özel nitelikte kişisel verilerinizden; kimlik verileriniz, sağlık bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, fiziksel mekan güvenliği için tutulan kamera kayıtlarındaki verileriniz, işlem güvenliği ve hizmet kalitesi gereğince ses kaydı verileriniz, imza veriniz ile fotoğraf veriniz işlenmektedir.

D-) Kişisel Verilerin Aktarımı

KVKK uyarınca kişisel verileriniz, C bendinde belirtilen amaçlar dahilinde şirketimizin faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için, Kişisel Veri İşleme Şartları ve Amaçları çerçevesinde hissedarlar/şirket ortaklarına aktarılmaktadır. Şirketimiz yurt dışına veri aktarımı yapmamaktadır. 

E-) Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; şirketimizle sözleşme kurulması, şirketimizin meşru menfaatleri, açık rızanın alınması sebeplerine dayalı olarak hizmet alımı başvurusu yaptığınız sırada (yazılı, web sitesi üzerinden, telefonla, maille, her türlü iletişim aracıyla) şirketimiz ile paylaştığınız verilerle, şirketimizce tarafınıza tedavi ve diğer hizmetlerin sunulabilmesi için kamu kurumlarından temin edilmesi gereken verilerinizle ve şirkette yapılan kamera kaydıyla toplanmaktadır. Bu veriler; İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer bütün yasal mevzuat gereğince, KVKK'nın 5. ve 6.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında yasaya uygun bir şekilde toplanılmakta ve işlenilmektedir.

F-) KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

KVKK'nın 11.maddesi uyarınca veri sorumlusuna başvurarak, kendinizle ilgili; 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7.maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz. 

Yukarıda belirtilen ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu'ndan kaynaklanan taleplerinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusu olan şirketimize iletebilirsiniz. Başvurunuza kimliğinizin ve adresinizin net olarak tespit edilmesini sağlayacak bilgileri eklemeniz gerekmektedir. Bu şekilde yapılan başvurularınıza 30 gün içerisinde cevap verilecektir. Başvurunuzun reddedilmesi, verilen cevabı yetersiz bulmanız veya süresi içerisinde başvuruya cevap verilmemesi halinde, cevabı öğrendiğiniz tarihten itibaren 30 ve her halde başvuru tarihinizden itibaren 60 gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

G-) BİLGİLERİNİZİN GÜNCELLENMESİ 

Şirketimiz tarafından toplanan kişisel verilerinizin kanun gereği doğru ve güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu değişikliği Şirketimize iletmeniz gerekmektedir.


BU SAYFAYI YAZDIR PAYLAŞ BİZE BİLDİRİN

YASAL UYARI
Bu sayfada yer alan içerikler (metin,slogan,fotoğraf) FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNLARI kapsamında korunmaktadır.İzinli veya izinsiz hiçbir suretle kullanılamaz,alınt yapılamaz. İnternet sayfasının tasarımı ve sunumu KONYA 15.NOTERLİĞİ tarafından TASARIM KORUMA altına alınmıştır. Taklit edilmesi veya sunumun benzeri/tekrarınn yapılması koruma altındadr. Yasal Uyarı'ların ihlali durumunda, tam yetkili kurum olarak atanan BARAN HUKUK BÜROSU hukuki işlemlerin yapılmasından kaçınmayacaktır.